ΣΤΑΔΙΟ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


Για να διερευνήσετε την επίδραση της υλοποίησης των μέτρων προσαρμογής στην αύξηση της ανθεκτικότητας ενός δήμου στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη, ακολουθήστε τα 4 αυτά βήματα:
1. Διαλέξτε χώρα και δήμο στην κορυφή της σελίδας και πατήστε "Αναζήτηση".
2. Διαλέξτε ένα κελί στο χάρτη για να υποδείξετε την περιοχή όπου επιθυμείτε να παρέμβετε. Έπειτα, θα δείτε στον πίνακα κάτω από το χάρτη ότι η γραμμή που αντιστοιχεί σε αυτί το κελί είναι ενεργοποιημένη για επεξεργασία.
3. Πηγαίνετε σε αυτή τη γραμμή του πίνακα και συμπληρώστε τις τελευταίες στήλες με τίτλους "Εσωτερική θερμοκρασία βάσης" και "Εσωτερική θερμοκρασία μετά την παρέμβαση" σε βαθμούς °C. Η εσωτερική θερμοκρασία μετά την παρέμβαση θα πρέπει να είναι η μέση εσωτερική θερμοκρασία του καλοκαιριού μετά την υλοποίηση του μέτρου προσαρμογής.
4. Πατήστε "✓" στην τελευταία στήλη για να ξαναυπολογίσετε το αποτέλεσμα της επίπτωσης.

Συμβουλή: Κάθε κελί του χάρτη αντιστοιχεί σε μία σειρά του πίνακα.

Είσοδος