ΣΤΑΔΙΟ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


Για να διερευνήσετε την επίδραση της υλοποίησης των μέτρων προσαρμογής στην αύξηση της ανθεκτικότητας ενός δήμου στις περιαστικές φωτιές, ακολουθήστε τα 4 αυτά βήματα:
1. Διαλέξτε χώρα και δήμο στην κορυφή της σελίδας και πατήστε "Αναζήτηση".
2. Διαλέξτε ένα κελί στο χάρτη για να υποδείξετε την περιοχή όπου επιθυμείτε να παρέμβετε. Έπειτα, θα δείτε στον πίνακα κάτω από το χάρτη ότι η γραμμή που αντιστοιχεί σε αυτί το κελί είναι ενεργοποιημένη για επεξεργασία.
3. Πηγαίνετε σε αυτή τη γραμμή του πίνακα και συμπληρώστε τη στήλη με τίτλο "Δείκτης FWI μετά την παρέμβαση". Το FWI μετά την παρέμβαση θα πρέπει να είναι η μέση τιμή του δείκτη FWI κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μετά την υλοποίηση του μέτρου προσαρμογής.
4. Πατήστε "✓" στην τελευταία στήλη για να ξαναυπολογίσετε το αποτέλεσμα της επίπτωσης.

Συμβουλή 1: Κάθε κελί του χάρτη αντιστοιχεί σε μία σειρά του πίνακα.
Συμβουλή 2: Οι τιμές της κλίσης, προσανατολισμού και χρήσεων γης μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως τα δεδομένα του χρήστη
Συμβουλή 3: Για τον υπολογισμό του FWI, δείτε εδώ

Είσοδος