ΣΤΑΔΙΟ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


Για να διερευνήσετε την επίδραση της υλοποίησης των μέτρων προσαρμογής στην αύξηση της ανθεκτικότητας ενός δήμου στις πλημμύρες, ακολουθήστε τα 4 αυτά βήματα:
1. Διαλέξτε χώρα και δήμο στην κορυφή της σελίδας και πατήστε "Αναζήτηση".
2. Διαλέξτε ένα κελί στο χάρτη για να υποδείξετε την περιοχή όπου επιθυμείτε να παρέμβετε. Έπειτα, θα δείτε στον πίνακα κάτω από το χάρτη ότι η γραμμή που αντιστοιχεί σε αυτί το κελί είναι ενεργοποιημένη για επεξεργασία.
3. Πηγαίνετε σε αυτή τη γραμμή του πίνακα και συμπληρώστε τις τελευταίες στήλες με τίτλους "Περιοχή προσαρμογής" και "Δείκτης απορροής περιοχή προσαρμογής" με την περιοχή προσαρμογής (m2) και το είδος της παρέμβασης που θέλετε να κάνετε.
4. Πατήστε "✓" στην τελευταία στήλη για να ξαναυπολογίσετε το αποτέλεσμα της επίπτωσης.

Συμβουλή: Κάθε κελί του χάρτη αντιστοιχεί σε μία σειρά του πίνακα.

Είσοδος