Το εργαλείο URBANPROOF αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της ενημερωμένης λήψης αποφάσεων στο σχεδιασμό της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης κατευθύνεται μέσω των διαφορετικών ενοτήτων του εργαλείου προκειμένου να αποκτήσει μια εικόνα των αναμενόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον, να ανακαλύψει και να αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές προσαρμογής, καθώς και να διερευνήσει την επίδραση των παρεμβάσεων προσαρμογής στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Το εργαλείο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE URBANPROOF «Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών Δήμων στην κλιματική αλλαγή». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (2014-2020).

Το εργαλείο URBANPROOF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής για οποιονδήποτε αστικό δήμο της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου. Υψηλότερης ανάλυσης δεδομένα παρέχονται για την περίπτωση των δήμων του έργου (Ρέτζιο Εμίλια-Ιταλία, Περιστέρι-Ελλάδα, Στρόβολος και Λακατάμια-Κύπρος).

Το εργαλείο αποτελείται από 5 αλληλοεξαρτώμενα στάδια τα οποία διαμορφώνουν τη διαδικασία προσαρμογής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Στάδιο 1: Κλιματική αλλαγή

Climate Change

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να δείτε μέσω διαδραστικών γραφημάτων, πληροφορίες σε σχέση με τις κλιματικές προβλέψεις οι οποίες βασίζονται στα επίπεδα συγκέντρωσης θερμοκηπιακών αερίων δύο Αντιπροσωπευτικών Μονοπατιών Συγκέντρωσης (RCP 4.5, RCP 8.5).

* Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για τους δήμους-εταίρους του LIFE UrbanProof (Λακαταμιά και Στρόβολος-Κύπρος, Περιστέρι-Ελλάδα, Ρέτζιο Εμίλια-Ιταλία).

Είσοδος στο Σταδιο 1

Στάδιο 2: Αξιολόγηση επιπτώσεων

Vulnerability assessment

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να δείτε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο αστικό περιβάλλον και να ενημερωθείτε για τις επιμέρους παραμέτρους (φυσικές, δομικές & κοινωνικο-οικονομικές) οι οποίες συντελούν στην πρόκληση των επιπτώσεων αυτών.

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για όλους τους αστικούς δήμους της Κύπρου, Ελλάδας και Ιταλίας, ενώ για τους εταίρους- δήμους του έργου LIFE UrbanProof παρέχονται πληροφοριακά δεδομένα υψηλότερης ανάλυσης.

Πλημμύρες Καύσωνες και υγεία Περιαστικές πυρκαγιές
Ζήτηση ηλεκτρισμού για ψύξη Διαθεσιμότητα νερού και ξηρασία Υπερβάσεις όζοντος

Στάδιο 3: Διερεύνηση και αξιολόγηση µέτρων προσαρμογής

Exploration and evaluation of adaptation options

Δείτε τα διαθέσιμα μέτρα προσαρμογής και την αξιολόγησή τους Ή αξιολογήστε οι ίδιοι τα μέτρα προσαρμογής.

Είσοδος στο στάδιο 3

Στάδιο 4: Ανάπτυξη στρατηγικής για την προσαρμογή

Development of the adaptation strategy

Ιεράρχηση των μέτρων προσαρμογής σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν στο Στάδιο 3. Τα μέτρα τα οποία συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία μπορούν να συμπεριληφθούν στις τοπικές στρατηγικές προσαρμογής των δήμων.

Είσοδος στο στάδιο 4

Στάδιο 5: Παρακολούθηση και αναθεώρηση

Monitoring

Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να διερευνήσετε την επίδραση της υλοποίησης των μέτρων προσαρμογής στην αύξηση της ανθεκτικότητας ενός δήμου έναντι στις εξεταζόμενες επιπτώσεις.

Διαθέσιμο για όλους τους αστικούς δήμους της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πλημμύρες Καύσωνες και υγεία Περιαστικές πυρκαγιές
Ζήτηση ηλεκτρισμού για ψύξη